QR Code
Bảng tần số phát sóng

                                                           Bảng tần số phát sóng

Giờ phát thanh

Tần số(kHz)/ Sóng dài (m

Khu vực phủ sóng phát thanh

14:00-15:00(giờ UTC)

21:00-22:00(giờ VN)

SW 9625 /(31m)

Miền nam Việt Nam

23:30-00:30(giờ UTC)

06:30-07:30(giờ VN)

Phát lại

SW 11600 /(25m)

(Kể từ ngày 29/10/2017-25/3/2018)

Toàn cõi Việt Nam

05:00-06:00(giờ UTC)

12:00-13:00(giờ VN)

Phát lại

SW 15455 /(19m)

Bán đảo Đông Dương,

vùng Đông Nam Á.

09:00-10:00(giờ UTC)

16:00-17:00(giờ VN)

Phát lại

SW 15270 /(19m)

Toàn cõi Việt Nam

11:00-12:00(giờ UTC)

18:00-19:00(giờ VN)

Phát lại

SW15350 /(19m)

(Kể từ ngày 20/6/2017)

Bán đảo Đông Dương,

vùng Đông Nam Á.

 

Giờ phát thanh

Tần số(kHz)/ Sóng dài (m

Phủ sóng phát thanh tại

Đài Loan

 19:00-20:00(giờ ĐL)

MW 1422

Gia Nghĩa, Vân Lâm, Đài Nam

 10:00-11:00(giờ ĐL)

Phát lại

MW 1422

Gia Nghĩa, Vân Lâm, Đài Nam

 

 

 

19:00-20:00(giờ ĐL)

Chủ nhật

FM88,5 (Đài Phụ Nhân)

Khu Tân Trang, Thái Sơn, Tam Trùng (Tp Tân Đài Bắc)

 23:00-00:00(giờ ĐL)

Chủ nhật

FM91,7 (Đài Bắc Hồi)

Gia Nghĩa

 05:30-06:00(giờ ĐL)

Thứ Hai đến Thứ Sáu

MW738, MW1148, MW1593

(Đài Ngư Nghiệp)

Cao Hùng, Bành Hồ

 20:20-20:30(giờ ĐL)

Thứ Hai đến Thứ Sáu

MW1494 (Đài Giáo Dục)

Đài Bắc, Đài Trung