QR Code
Chương trình
Nhìn ra thế giới (Th.Sáu) (a)

Đưa những tin tức thế giới đáng chú ý.

Phát thanh viên