QR Code
Chương trình
Phụ nữ thời nay (Th.Sáu) (b)

Nói về những nội dung liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em : quyền lợi phụ nữ, giáo dục trẻ em, quan hệ con em với cha mẹ, trao đổi ý kiến giữa con em với cha mẹ, tìm hiểu về vấn đề phòng chống xâm hại tình dục, bảo vệ trẻ em và phụ nữ bị ngược đãi, sắc đẹp và sức khỏe phụ nữ, v.v...